Vui lòng chọn mẫu mà bạn muốn để tiếp tục. Nếu chưa biết cách dùng tính năng này, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

CV-1

Dùng mẫu này

Mẫu CV/Hồ Sơ 1 
CV-2

Dùng mẫu này

Mẫu CV/Hồ Sơ 2 
CV-3

Dùng mẫu này

Mẫu CV/Hồ Sơ 3 
CV-4

Dùng mẫu này

Mẫu CV/Hồ Sơ 4 
CV-5

Dùng mẫu này

Mẫu CV/Hồ Sơ 5 
CV-6

Dùng mẫu này

Mẫu CV/Hồ Sơ 6 
CV-7

Dùng mẫu này

Mẫu CV/Hồ Sơ 7 
CV-8

Dùng mẫu này

Mẫu CV/Hồ Sơ 8 
CV-9

Dùng mẫu này

Mẫu CV/Hồ Sơ 9 

Mẫu CV/Hồ sơ

Chọn màu:

SỬ DỤNG NGAY