CONG TY CO PHAN DAU TU QUANG CAO SONG HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO SONG HÀNH

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  120 / 915B Nguyễn Kiệm - Quận Phú Nhuận - Tp HCM
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
hoạt động lĩnh vực quảng cáo