CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN HIGH LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HIGH LAND

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  158 / 14-16 Trần Huy Liệu, Phường 15, Q.Phú Nhuận
Quy mô công ty:  Trên 500 người
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HIGH LAND
Chuyên lĩnh vực bất động sản
Xem chi tiết.