Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Giao Dich Hang Hoa THC-Chi Nhanh Quan 3

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Giao Dịch Hàng Hóa THC-Chi Nhánh Quận 3

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  134 / 1 Cmt8 , Phường 10, Quận 03
Quy mô nhân sự:  Dưới 20 người
Môi Giới Hoạt Động Hàng Hóa Phái Sinh